ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN, BETALINGSCONDITIES EN RETOUREN                                                       

Flex Nail Design hierna ook te noemen gebruiker, gevestigd en kantoorhoudende te Waalwijk.

1.Toepasselijkheid

1.Alle aanbiedingen en overeenkomsten van gebruiker aangaande het door haar verkopen van nagelstylingsproducten en toebehoren, onderhoud daarop en het geven van trainingen op het gebied van nagelstyling worden beheerst door deze algemene voorwaarden.

2.Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van door wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien en voor zover ze uitdrukkelijk met gebruiker zijn overeengekomen.

4.Indien gebruiker schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven deze algemene voorwaarden van gebruiker voor het overige van kracht, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld.

5.Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor toekomstige overeenkomsten ontlenen.

6.Gebruiker is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. 30 dagen voor het van kracht worden van de nieuwe versie van deze voorwaarden zal zij deze aan de wederpartij doen toekomen met wie zij een duurovereenkomst heeft gesloten. Indien de wederpartij de nieuwe versie 8 dagen na toezending nog steeds zonder protest heeft behouden, zijn op alle nieuwe bestellingen de nieuwe versie van deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.Aanbiedingen

1.Het doen van aanbiedingen door gebruiker is vrijblijvend en verbindt haar niet dienovereenkomstig te contracteren, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel schriftelijk is aangegeven.

2.De toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 3:61 lid 2 en 3 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.Prijzen

1.Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden alle opgegeven prijzen inclusief BTW en exclusief  verzendkosten. Bij bestellingen boven € 99,- exclusief BTW, gelden geen verzendkosten binnen Nederland.

 Bestellingen onder €99,- (excl. BTW) : verzendkosten € 6,95

2.Prijzen op de website kunnen afwijken van de prijzen tijdens evenementen en trainingen.

3.Gebruiker behoudt zich te allen tijde het recht voor om prijzen, inhoud van verpakkingen, modellen en kleuren te wijzigen, evenals producten uit de handel te nemen.

4.Ingeval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren is gebruiker gerechtigd de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen. Een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij het tot stand komen van de overeenkomst worden gemeld.

4.Levering en transport

1.Een overeengekomen levertijd respectievelijk de termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten worden verricht, geldt steeds bij benadering en wordt geacht niet fataal te zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.Levering der zaken geschiedt aan het adres van Flex Nail Design te Waalwijk aan de Grotestraat 100, 5141 HB.  Op verzoek van wederpartij worden de producten haar toegezonden. Bij levering onder rembours van producten worden altijd de rembourskosten doorberekend;  verzendkosten per colli worden altijd in rekening gebracht bij orders onder €99 Verzending geschiedt voor eigen risico van de wederpartij.

3.Indien de capaciteit van gebruiker op enig moment niet toereikend is om aan alle orders te voldoen, is gebruiker bevoegd om zelf te bepalen aan welke orders in welke volgorde uitvoering zal worden gegeven, zonder dat de wederpartij hieraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen.

4.Producten welke niet op voorraad zijn, worden automatisch nagezonden.

5.Reguliere bestellingen dienen 40 uur van tevoren plaats te vinden. Het is niet mogelijk aanvullingen aan de order toe te voegen wanneer deze verwerkt is. Toevoegingen worden dan behandeld als een nieuwe order met een nieuw ordernummer.

6.Bestellingen dienen uitsluitend schriftelijk te worden opgegeven via internet.

5.Garantie

1.Gebruiker kan  de wederpartij niet garanderen dat al haar producten vrij zullen zijn van materiaalfouten en fabricagefouten.

2.Elektrische apparaten geleverd door gebruiker die binnen zes maanden na levering defect zijn, kunnen ter reparatie worden voorgelegd aan gebruiker mits de klachten schriftelijk zijn gemeld, retourverzendingskosten door de afnemer zijn betaald en de aankoopbon/factuur is overlegd. Gebruiker behoudt zich het recht voor te bepalen of het defecte apparaat wel of niet onder de garantie van het apparaat valt. Indien de reparatie onder de garantie valt, staat gebruiker in voor retour- en reparatiekosten.

6.Gebreken

1.Eventuele gebreken met betrekking tot de geleverde producten of ten aanzien van vergissingen bij het factureren of de verzending van producten dient de wederpartij binnen acht dagen na ontvangst van de producten respectievelijk factuur schriftelijk bij gebruiker te melden. De aankoopbon of factuur dient te worden meegestuurd. Wederpartij wordt geacht om de geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken te (doen) testen en na te gaan of deze voldoen aan de krachtens de overeenkomst daaraan te stellen eisen binnen acht dagen na ontvangst.

2.Indien vervanging van de producten binnen redelijke termijn niet redelijk is, heeft de wederpartij de volgende rechten: a) een prijskorting naar rato van de waardedaling van de producten als gevolg van gebreken of b) terugbetaling van de totale aankoopprijs indien het gebrek blijvend en fundamenteel in de weg staat aan het geëigende gebruik van de producten of twee , naar haar vrije keuze daaraan de voorkeur geeft boven een andere oplossing. In geval van restitutie van de totale aankoopprijs van de gebrekkige producten zal de wederpartij de producten op verzoek van gebruiker aan gebruiker retourneren alvorens tot terugbetaling wordt overgegaan.

3.Het indienen van gebreken ontslaat wederpartij niet van haar verplichting uit de overeenkomst met gebruiker ten opzichte van laatstgenoemde.

4.Een vordering uit hoofde van een verborgen gebrek is niet meer ontvankelijk indien deze wordt ingesteld nadat sinds de levering één maand is verstreken.

5.Behoudens bovenstaande beperkte garanties kan de wederpartij geen aanspraak maken op enige andere garanties, impliciet of uitdrukkelijk, uit hoofde van welke rechten ook.

7.Retourzendingen

1.Geleverde en geaccepteerde producten worden door gebruiker niet teruggenomen tenzij anders wordt overeengekomen.

2.Retourzendingen zijn voor kosten koper en op eigen risico. Indien zaken geheel of gedeeltelijk gebruikt zijn worden zij geacht te zijn goedgekeurd.

8.Betaling

1.Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering uitsluitend tegen contante betaling. Daaronder worden betalingen per creditcard of pincode mede verstaan.

2.Gebruiker is gerechtigd het totale of een gedeelte van het factuurbedrag te vorderen bij wijze van vooruitbetaling, alsmede om in nader overeen te komen gedeelten te factureren, dan wel anderszins voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichting door de wederpartij te verlangen. Indien de wederpartij aan dit verlangen niet tegemoetkomt, heeft gebruiker het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden en dient wederpartij aan gebruiker de tengevolge daarvan door laatst genoemde geleden schade te vergoeden.

3.Indien wederpartij enig verschuldigd bedrag niet tijdig betaalt,  weigert of niet tijdig ophaalt, is gebruiker gerechtigd, onverminderd haar rechten met name op grond van artikel 10 en 15 van deze voorwaarden, om bij de volgende leveringen c.q. verrichtingen contante betaling voorafgaand aan levering af te dwingen.

4.Indien de wederpartij een factuur niet binnen de toepasselijke termijn betaalt, is gebruiker gerechtigd opvolgende leveringen/diensten al dan niet voortvloeiende uit dezelfde koopovereenkomst op te schorten totdat het volledige bedrag is overgemaakt en bijgeschreven op het rekeningnummer van gebruiker.

5.Wederpartij is een kredietvergoeding verschuldigd van 3 % van het openstaande bedrag en de wettelijke rente zodra een factuur niet binnen de toepasselijke termijn betaald is.

9.Kosten

1.Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarders-, advocaatkosten, zowel in als buiten rechte gemaakt, zijn begrepen, welke gebruiker maakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten laste van de wederpartij.

2.De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de gevorderde hoofdsom, met een minimum van € 34,00. Indien gebruiker niet meer dan 15% van de gevorderde hoofdsom als buitengerechtelijke kosten claimt, hoeft zij geen bewijs te leveren van de omvang van de kosten.

3.De vergoeding van buitengerechtelijke kosten is verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van de advocaat of deurwaarder van gebruiker is gesteld, ongeacht of de wederpartij daarvan op de hoogte is.

10.Eigendomsvoorbehoud

1.Alle producten blijven eigendom van gebruiker, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen die de wederpartij krachtens enige overeenkomst aan gebruiker verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan wederpartij slechts verleend of, in voorkomend geval, overgedragen, onder de voorwaarde dat de wederpartij de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

11.Aansprakelijkheid

1.Gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele overgevoeligheidsreacties c.q. allergieën die kunnen ontstaan bij gebruik van de producten van gebruiker. Het gebruik c.q. het werken met de producten dient direct gestaakt te worden bij jeuk, rood worden van de huid of het ontstaan van blaasjes. Gebruiker adviseert gebruikers van haar producten contact op te nemen met de huisarts in ieder geval van astma of zwangerschap.

2.Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade aan de producten anders dan met inachtneming van de terzake gegeven garanties.

3.Gebruiker is noch op grond van de wet noch uit de overeenkomst aansprakelijk voor zgn. gevolgschade die de wederpartij of een derde terzake van of bij het gebruik van de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen gederfde winst, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

4.Onverminderd het bepaalde in lid 2 en 3 van dit artikel is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van gebruiker te allen tijde beperkt tot het aan de wederpartij gefactureerde en/of factureerbare bedrag voor het product of voor de dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.

5.Gebruiker kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade die ontstaan is door opzet en/of door (grove) schuld van door haar ingeschakelde zelfstandige hulppersonen, dan wel van tewerkgestelde personen die niet met de leiding van het bedrijf van gebruiker zijn belast.

6.Gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele milieuschade ontstaan door het op niet juiste wijze vernietigen, verwijderen danwel het zich op niet juiste wijze ontdoen van het product.

7.Gebruiker is niet verplicht om producten te vervangen wanneer zij onderworpen zijn aan onjuist, abnormaal of onverantwoord gebruik, (be)handeling of opslag.

8.Gebruiker geeft geen garanties met betrekking tot het gebruik of misbruik van de producten, de verkoopbaarheid of beschikbaarheid voor bepaalde doelstellingen anders dan nagelstyling.

12.Ontbinding door gebruiker

1.Indien wederpartij:

A.in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling en/of schuldsanering indient, dan wel op (een gedeelte van) haar vermogen beslag gelegd wordt,

B.overlijdt of onder bewind dan wel onder curatele wordt gesteld,

C.enige uit kracht der wet, overeenkomst of deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt

13.Vertrouwelijke informatie

1.Beide partijen zijn gehouden alle informatie welke van de andere partij is verkregen als vertrouwelijk te bestempelen.

 

 

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN, BETALINGSCONDITIES EN RETOUREN

Flex Nail Design hierna ook te noemen gebruiker, gevestigd en kantoorhoudende te Waalwijk.

1.Toepasselijkheid

1.Alle aanbiedingen en overeenkomsten van gebruiker aangaande het door haar verkopen van nagelstylingsproducten en toebehoren, onderhoud daarop en het geven van trainingen op het gebied van nagelstyling worden beheerst door deze algemene voorwaarden.

2.Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van door wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien en voor zover ze uitdrukkelijk met gebruiker zijn overeengekomen.

4.Indien gebruiker schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven deze algemene voorwaarden van gebruiker voor het overige van kracht, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld.

5.Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor toekomstige overeenkomsten ontlenen.

6.Gebruiker is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. 30 dagen voor het van kracht worden van de nieuwe versie van deze voorwaarden zal zij deze aan de wederpartij doen toekomen met wie zij een duurovereenkomst heeft gesloten. Indien de wederpartij de nieuwe versie 8 dagen na toezending nog steeds zonder protest heeft behouden, zijn op alle nieuwe bestellingen de nieuwe versie van deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.Aanbiedingen

1.Het doen van aanbiedingen door gebruiker is vrijblijvend en verbindt haar niet dienovereenkomstig te contracteren, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel schriftelijk is aangegeven.

2.De toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 3:61 lid 2 en 3 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.Prijzen

1.Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden alle opgegeven prijzen inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Bij bestellingen boven € 99,- exclusief BTW, gelden geen verzendkosten binnen Nederland.

Bestellingen onder €99,- (excl. BTW) : verzendkosten € 4,50

2.Prijzen op de website kunnen afwijken van de prijzen tijdens evenementen en trainingen.

3.Gebruiker behoudt zich te allen tijde het recht voor om prijzen, inhoud van verpakkingen, modellen en kleuren te wijzigen, evenals producten uit de handel te nemen.

4.Ingeval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren is gebruiker gerechtigd de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen. Een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij het tot stand komen van de overeenkomst worden gemeld.

4.Levering en transport

1.Een overeengekomen levertijd respectievelijk de termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten worden verricht, geldt steeds bij benadering en wordt geacht niet fataal te zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.Levering der zaken geschiedt aan het adres van Flex Nail Design te Waalwijk aan de Grotestraat 6. Op verzoek van wederpartij worden de producten haar toegezonden. Bij levering onder rembours van producten worden altijd de rembourskosten doorberekend; verzendkosten per colli worden altijd in rekening gebracht bij orders onder €50,. Verzending geschiedt voor eigen risico van de wederpartij.

3.Indien de capaciteit van gebruiker op enig moment niet toereikend is om aan alle orders te voldoen, is gebruiker bevoegd om zelf te bepalen aan welke orders in welke volgorde uitvoering zal worden gegeven, zonder dat de wederpartij hieraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen.

4.Producten welke niet op voorraad zijn, worden automatisch nagezonden.

5.Reguliere bestellingen dienen 40 uur van tevoren plaats te vinden. Het is niet mogelijk aanvullingen aan de order toe te voegen wanneer deze verwerkt is. Toevoegingen worden dan behandeld als een nieuwe order met een nieuw ordernummer.

6.Bestellingen dienen uitsluitend schriftelijk te worden opgegeven via internet.

5.Garantie

1.Gebruiker kan de wederpartij niet garanderen dat al haar producten vrij zullen zijn van materiaalfouten en fabricagefouten.

2.Elektrische apparaten geleverd door gebruiker die binnen zes maanden na levering defect zijn, kunnen ter reparatie worden voorgelegd aan gebruiker mits de klachten schriftelijk zijn gemeld, retourverzendingskosten door de afnemer zijn betaald en de aankoopbon/factuur is overlegd. Gebruiker behoudt zich het recht voor te bepalen of het defecte apparaat wel of niet onder de garantie van het apparaat valt. Indien de reparatie onder de garantie valt, staat gebruiker in voor retour- en reparatiekosten.

6.Gebreken

1.Eventuele gebreken met betrekking tot de geleverde producten of ten aanzien van vergissingen bij het factureren of de verzending van producten dient de wederpartij binnen acht dagen na ontvangst van de producten respectievelijk factuur schriftelijk bij gebruiker te melden. De aankoopbon of factuur dient te worden meegestuurd. Wederpartij wordt geacht om de geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken te (doen) testen en na te gaan of deze voldoen aan de krachtens de overeenkomst daaraan te stellen eisen binnen acht dagen na ontvangst.

2.Indien vervanging van de producten binnen redelijke termijn niet redelijk is, heeft de wederpartij de volgende rechten: a) een prijskorting naar rato van de waardedaling van de producten als gevolg van gebreken of b) terugbetaling van de totale aankoopprijs indien het gebrek blijvend en fundamenteel in de weg staat aan het geëigende gebruik van de producten of twee , naar haar vrije keuze daaraan de voorkeur geeft boven een andere oplossing. In geval van restitutie van de totale aankoopprijs van de gebrekkige producten zal de wederpartij de producten op verzoek van gebruiker aan gebruiker retourneren alvorens tot terugbetaling wordt overgegaan.

3.Het indienen van gebreken ontslaat wederpartij niet van haar verplichting uit de overeenkomst met gebruiker ten opzichte van laatstgenoemde.

4.Een vordering uit hoofde van een verborgen gebrek is niet meer ontvankelijk indien deze wordt ingesteld nadat sinds de levering één maand is verstreken.

5.Behoudens bovenstaande beperkte garanties kan de wederpartij geen aanspraak maken op enige andere garanties, impliciet of uitdrukkelijk, uit hoofde van welke rechten ook.

7.Retourzendingen

1.Geleverde en geaccepteerde producten worden door gebruiker niet teruggenomen tenzij anders wordt overeengekomen.

2.Retourzendingen zijn voor kosten koper en op eigen risico. Indien zaken geheel of gedeeltelijk gebruikt zijn worden zij geacht te zijn goedgekeurd.

8.Betaling

1.Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering uitsluitend tegen contante betaling. Daaronder worden betalingen per creditcard of pincode mede verstaan.

2.Gebruiker is gerechtigd het totale of een gedeelte van het factuurbedrag te vorderen bij wijze van vooruitbetaling, alsmede om in nader overeen te komen gedeelten te factureren, dan wel anderszins voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichting door de wederpartij te verlangen. Indien de wederpartij aan dit verlangen niet tegemoetkomt, heeft gebruiker het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden en dient wederpartij aan gebruiker de tengevolge daarvan door laatst genoemde geleden schade te vergoeden.

3.Indien wederpartij enig verschuldigd bedrag niet tijdig betaalt, weigert of niet tijdig ophaalt, is gebruiker gerechtigd, onverminderd haar rechten met name op grond van artikel 10 en 15 van deze voorwaarden, om bij de volgende leveringen c.q. verrichtingen contante betaling voorafgaand aan levering af te dwingen.

4.Indien de wederpartij een factuur niet binnen de toepasselijke termijn betaalt, is gebruiker gerechtigd opvolgende leveringen/diensten al dan niet voortvloeiende uit dezelfde koopovereenkomst op te schorten totdat het volledige bedrag is overgemaakt en bijgeschreven op het rekeningnummer van gebruiker.

5.Wederpartij is een kredietvergoeding verschuldigd van 3 % van het openstaande bedrag en de wettelijke rente zodra een factuur niet binnen de toepasselijke termijn betaald is.

9.Kosten

1.Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarders-, advocaatkosten, zowel in als buiten rechte gemaakt, zijn begrepen, welke gebruiker maakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten laste van de wederpartij.

2.De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de gevorderde hoofdsom, met een minimum van € 34,00. Indien gebruiker niet meer dan 15% van de gevorderde hoofdsom als buitengerechtelijke kosten claimt, hoeft zij geen bewijs te leveren van de omvang van de kosten.

3.De vergoeding van buitengerechtelijke kosten is verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van de advocaat of deurwaarder van gebruiker is gesteld, ongeacht of de wederpartij daarvan op de hoogte is.

10.Eigendomsvoorbehoud

1.Alle producten blijven eigendom van gebruiker, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen die de wederpartij krachtens enige overeenkomst aan gebruiker verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan wederpartij slechts verleend of, in voorkomend geval, overgedragen, onder de voorwaarde dat de wederpartij de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

11.Aansprakelijkheid

1.Gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele overgevoeligheidsreacties c.q. allergieën die kunnen ontstaan bij gebruik van de producten van gebruiker. Het gebruik c.q. het werken met de producten dient direct gestaakt te worden bij jeuk, rood worden van de huid of het ontstaan van blaasjes. Gebruiker adviseert gebruikers van haar producten contact op te nemen met de huisarts in ieder geval van astma of zwangerschap.

2.Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade aan de producten anders dan met inachtneming van de terzake gegeven garanties.

3.Gebruiker is noch op grond van de wet noch uit de overeenkomst aansprakelijk voor zgn. gevolgschade die de wederpartij of een derde terzake van of bij het gebruik van de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen gederfde winst, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

4.Onverminderd het bepaalde in lid 2 en 3 van dit artikel is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van gebruiker te allen tijde beperkt tot het aan de wederpartij gefactureerde en/of factureerbare bedrag voor het product of voor de dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.

5.Gebruiker kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade die ontstaan is door opzet en/of door (grove) schuld van door haar ingeschakelde zelfstandige hulppersonen, dan wel van tewerkgestelde personen die niet met de leiding van het bedrijf van gebruiker zijn belast.

6.Gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele milieuschade ontstaan door het op niet juiste wijze vernietigen, verwijderen danwel het zich op niet juiste wijze ontdoen van het product.

7.Gebruiker is niet verplicht om producten te vervangen wanneer zij onderworpen zijn aan onjuist, abnormaal of onverantwoord gebruik, (be)handeling of opslag.

8.Gebruiker geeft geen garanties met betrekking tot het gebruik of misbruik van de producten, de verkoopbaarheid of beschikbaarheid voor bepaalde doelstellingen anders dan nagelstyling.

12.Ontbinding door gebruiker

1.Indien wederpartij:

A.in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling en/of schuldsanering indient, dan wel op (een gedeelte van) haar vermogen beslag gelegd wordt,

B.overlijdt of onder bewind dan wel onder curatele wordt gesteld,

C.enige uit kracht der wet, overeenkomst of deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt

13.Vertrouwelijke informatie

1.Beide partijen zijn gehouden alle informatie welke van de andere partij is verkregen als vertrouwelijk te bestempelen.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2013 - 2020 Flex Nail Design | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.